Adatkezelési tájékoztató

 

A NONPLUSZ.HU WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a Nonplusz Fashion Kft. („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelések vonatkozásában az Adatkezelő adatai:

Nonplusz Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság

 

3. AZ ADATVÉDELMI ILLETÉKES NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Firtkó Tibor ügyvéd

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, AZ ADATOK FORRÁSA

  Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal és jogalap alapján kezeli:

  #

  Adatkezelési művelet

  Adatkezelés célja

  Kezelt adatok köre

  Jogalap

  Az adatok forrása

  1.

  A Kapcsolattartáshoz és a Felek közötti ügylet teljesítéséhez szükséges adatok gyűjtése, kezelése

  A személyes adatkezelés célja az érinett által kiválasztott termékek szállítása és a vonatkozó fizetési kötelezettség és esetleges szavatossági igények teljesítése. Így különösen az Adatkezelő és a vásárló közötti hatékony kapcsolattartás megvalósítása, az ügylethez kapcsolódó egyeztetések lebonyolítása.

  Az Adatkezelő kizárólag a vásárlóval való kapcsolattartáshoz és a termékek szállításához és a vonatkozó fizetési kötelezettség és esetleges szavatossági igények teljesítéséhez szükséges, kizárólag az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezeli.

  Így legfeljebb az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét, számlázási, szállítási címét és a fizetési adatait (bankkártya adatok)

  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, azaz a Felek közötti „szerződés” teljesítése, illetve az Adatkezelő és az érintett közötti ügylet létrejötte előtti az érintett kérésére történő lépések, Adatkezelő általi  megtétele.

  A Személyes adatok kizárólag az adott érintettől érkezhetnek.

   

   

  5. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

  A Tájékoztató 4. pontjában feltüntetett személyes adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az Shopify International Limited webáruház szoftvere kezeli és üzemelteti, amelynek bejegyzett székhelye 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Írország, illetve a OTP MOBIL Simplepay részére az általános szerződési feltételekben részletezettek szerint. A hivatkozott gazdasági szereplők az érintettek személyes adatai vonatkozásában szükségszerűen szintén Adatkezelőnek minősülnek.

  Adatkezelő hirdetési tevékenységéhez kapcsolódóan, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában további szükséges Adatkezelők:

   

  Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jelen tájékoztató kiadásának a pillanatában Adatkezelő nem alkalmaz a tárgybeli személyes adatok kezelés vonatkozásában adatfeldolgozót, azonban az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista az Adatkezelő honlapján lesz elérhető.

  Adatkezelő a tárgybeli személyes adatok esetlegesen az alábbi harmadik fél részére továbbíthatja: 

  • hatóságok (pl: fogyasztóvédelmi hatóság, MEKH, rendőrség stb.)
  • bíróságok
  • ügyészségek

   

  6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag az illetékes és az ügyet ellátó szakemberek férnek hozzá a tanácsadás teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott és naplózott módon történik. A kiadott hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.

   

  7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

  Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

   

  8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a saját adatbázisában a 4. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

  • a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig (vásárlástól számított hat hónap),
  • a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesítésének megtörténtéig kezeli.

  A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli. Adatkezelő abban az esetben is köteles a jelen pontban hivatkozott személyes adatokat törölni, ha az érintett azt a megfelelő jogalappal kéri tőle.

  Ajánlatkérő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Személyes Adataikat a Shopify International Limited webáruház a saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

   

  9. ÉRINTETTI JOGOK

  A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

  • Hozzáféréshez való jog;
  • Tájékoztatáshoz való jog;
  • Helyesbítéshez való jog;
  • Törléshez való jog;
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
  • Adathordozhatósághoz való jog;

  Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

  9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

  9.2. Helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

  Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

  Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

  9.3. Törléshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  9.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes;
  • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.


  9.5. Adathordozáshoz való jog
   

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

  • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az

  • Nonplusz Fashion Kft. (Székhely: 1087 Bp., Százados út 3-13.) címen, továbbá az
  • firtko@drfirtko.hu e-mail címen keresztül.

  Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

   

  10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

  Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

  • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • telefonszám: +36 1 391 1400
  • fax: +36 1 391 1410
  • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • honlap: http://naih.hu

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

   

  nonplusz.hu (Nonplusz Fashion Kft.)

  BASIC ÚJDONSÁGOK

  MEGÉRKEZTEK BASIC KOLLEKCIÓNK LEGFRISSEBB DARABJAI!